Contatti

LUISA FRESSOIA    

Via Vigevano, 41, 20144 Milano        

Cell. 349 3203713 

Tel. o2 49 45 68 43

E-mail: luisa.fressoia@tin.it